Duyurular

 

Enstitümüz doktora programlarının tez dönemindeki öğrencilerinin dikkatine;

Yönetmelik hükümleri gereğince 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine ait Tez İzleme Komitesi toplantılarının en geç 30 Haziran 2021 tarihinde yapılması ve ilgili tutanakların danışman tarafından EBYS üzerinden Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla en geç üç iş günü içinde Bilişim Enstitüsü Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

Tez İzleme Komitesi toplantılarının çevrimiçi/karma yapılması durumunda; Üniversitemiz senatosunun 02.12.2020 tarihli ve 20 sayılı toplantısında 2020/159 maddesi ile kabul edilen “Gazi Üniversitesi Çevrim İçi Yapılacak Sınavlar ve Tez İzleme Komiteleri Toplantıları ile İlgili Uygulama Esasları”na uygun biçimde işleyiş sağlanması gerekmektedir.

 

Tez İzleme Komitesi toplantısının çevrimiçi/karma yapılması durumunda, toplantı sonrasında teslim edilmesi gerekenler:

Tutanak veya Dosya

Açıklama

Format

En Geç Teslim Süresi

Tez İzleme Komitesi
Jüri Üyesi Değerlendirme Tutanağı
 

Tutanak Formu için tıklayınız

Her bir jüri üyesi tarafından değerlendirme tutanak formu ayrı ayrı düzenlenip  danışmana iletilecektir.

Islak olarak imzalanıp taratıldıktan sonra
PDF formatında e-posta ile

Toplantı günü

Islak imzalı aslını elden

Danışmanın
en geç 15 iş günü içerisinde Enstitüye teslim edebileceği şekilde

Tez İzleme Komitesi 
Danışman Sonuç Bildirim Tutanağı


Tutanak Formu için tıklayınız.

Danışman tarafından, jüri üyesi değerlendirme tutanak formları ve öğrenci çalışma raporu özeti ile birlikte Enstitüye iletilecektir.

Islak olarak imzalanıp taratıldıktan sonra
PDF formatında (diğer tutanak ve raporların imzalı PDF formatları ile birlikte) Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden EBYS ile Enstitüye

3 iş günü içerisinde

Islak imzalı aslını
(diğer tutanak ve raporların ıslak imzalı asılları ile birlikte) elden Enstitüye

15 iş günü içerisinde

 Tez İzleme Komitesi toplantısına ait   video kayıt dosyası

Danışman tarafından Enstitüye iletilecektir.

CD/DVD içerisinde 2 kopya olarak elden

3 iş günü içerisinde

 

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 33 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, söz konusu öneri ile ilgili yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme verilmesi durumunda öğrenciye bir ay süre verilir. Ana bilim/bilim dalı başkanlığı tez izleme komitesinin kararını gerekçeleri ile birlikte tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.

(3) Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve/veya yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve/veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrencinin komite üyelerine sunduğu tez çalışması, komite tarafından değerlendirilir ve komite kararı izleyen üç iş günü içinde ana bilim dalı aracılığıyla enstitüye iletilir.